×

OBAVEŠTENJE 

koje se pruža kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose

 

  • PODACI O RUKOVAOCU:

WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR

Matični broj: 20941367

PIB: 108152469

Bulevar kralja Aleksandra br. 26

11 000 Beograd

Email: shop@wannabemagazine.com

Kontakt telefon: 011/32-37-627

  • SVRHA NAMERAVANE OBRADE:

WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR obrađuje lične podatke u svrhu zaključenja ugovora na daljinu radi prodaje robe, koji ugovor je zaključen prihvatanjem ponude od strane lica na koje se podaci odnose i to prihvatanjem ponude koja se nalazi na sledećem veb sajtu: https://shop.wannabemagazine.com

 

  • PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Saglasnost lica na koje se podaci o ličnosti odnose shodno odredbi člana 12. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za izvršenje ugovorne obaveze rukovaoca za prodaju roba koje je lice na koji se podaci odnose zahteva od rukovaoca, a koja ponuda roba se nalazi na sledećem veb sajtu: https://shop.wannabemagazine.com

 

  • PRIMAOCI PODATAKA O LIČNSOTI

Lični podaci će se obrađivati od strane primaoca i to Banka intesa ukoliko lice na koje se podaci odnose odluči da plaćanje navedene robe izvrši platnom karticom.

Lični podaci će se obrađivati od strane JKP Pošta Srbije i to lični podaci koji su neophodni da se kupljena roba isporuči licu na koje se podaci odnose. JKP pošta Srbije može obrađivati i dodatne lične podatke ukoliko lice na koje se podaci odnose se odluči da kupljenu robu plati pouzećem. 

 

  • ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI:

WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR će čuvati podatke o ličnosti tokom trajanja realizacije prodaje robe i nakon toga u zakonskom roku koji obavezuje WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR kao prodavca pri zaključivanju ugovora na daljinu, nakon čega će iste podatke obrisati ili pseudonimizovati u slučaju postojanja potrebe izvršenja zakonske obaveze rukovaoca. 

 

  • PRAVA LICA ČIJI SE LIČNI PODACI OBRAĐUJU:

- Pravo na pristup, 

- Pravo na ispravku, 

- Pravo na brisanje podataka o ličnosti, 

- Pravo na korišćenje prava na ograničenje obrade, 

- Pravo na prigovor, 

- Pravo na prenosivost podataka;

- Pravo na opoziv pristanka: svako lice čiji se lični podaci obrađuju na osnovu pristanka ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, osim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lice na koje se podaci o ličnosti odnose koje je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha.

- Pravo da se podnese pritužba Povereniku.

U Beogradu, 21.08.2019. godine

Nađa Jokanović, Direktor

WNB STUDIO DOO

 

----------

 

WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR

Matični broj: 20941367

PIB: 108152469

Bulevar kralja Aleksandra br. 26

11 000 Beograd

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i člana 7. stav 2. Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti od 20.08.2019. godine, a radi izvršenja Ugovora o prodaji zaključenog preko https://shop.wannabemagazine.com dajem sledeću:

SAGLASNOST

za obradu podataka o ličnosti

Izjavljujem da sam upoznat/a sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i o svojim pravima u vezi sa takvom obradom i da sam pre prihvatanja ove Saglasnosti o istima bio/la obavešten/a čitanjem OBAVEŠTENJA koje se pruža kad se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se odnose i Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji lični podaci i to:

  • Ime i prezime,
  • Adresa prebivališta,
  • Konfekcijska veličina tela,
  • Broj platne kartice

mogu obrađivati za potrebe realizacije Ugovora o prodaji zaključenog preko https://shop.wannabemagazine.com i radi ispunjavanja zakonske obaveze vođenja evidencije o prometu i drugih zakonskih obaveza koje WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR ima u vezi sa predmetnim ugovorom. 

Dajem saglasnost da se lični podaci i to ime i prezime na platnoj kartici, broj platne kartice i računa sa kog je izvršeno plaćanje, rok trajanja platne kartice mogu obrađivati i od strane obrađivača i to Banka intesa za potrebe realizacije plaćanja.

Dajem saglasnost da se lični podaci i to ime i prezime, adresa prebivališta, poštanski broj i mesto prebivališta po predmetnom ugovoru mogu obrađivati i od strane obrađivača i to JP Srbija Pošte za potrebe dostave robe koja je predmet predmetnog ugovora.

Izjavljujem da sam pročitao/la pravila o zaštiti podataka o ličnosti Banka intesa i JP Pošta Srbija

Dajem saglasnost da se gore navedeni podaci mogu obrađivati i od strane obrađivača koje WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR odredi, a za potrebe vođenja evidencije prometa kao i drugih obaveza s predmetnim Ugovorom u vezi sa shodno važećim propisima. 

Izjavljujem da sam upoznat/a da će se predmetni podaci čuvati u roku koji je potreban za realizaciju predmetnog Ugovora kao i za vođenje evidencije i izvršavanje drugih obaveza WNB STUDIO DOO BEOGRAD-VRAČAR s predmetnim ugovorom u vezi.  

Izjavljujem da sam obavešten/a o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu pristanka lica na koje se podaci o ličnosti odnose.

 

U Beogradu, 31.10.2019. godine